Asum Arhitektid

Arhitektuur

ja linnaplaneerimine

 

 

3

Konsultatsioon

Selgitame välja võimaliku ehitusõiguse, aitame koostada projekteerimise lähteülesande.

3

Arhitektuurne projekteerimine

Alustame koostöös kliendiga lähteülesande koostamisest. Oleme arhitektidena kliendi kõrval esimesest visandist viimase spetsifikatsioonini.

3

Peaprojekteerimine

Komplekteerime lähteülesandele sobivaima meeskonna ja aitame kokku panna kogu ehitamiseks vajamineva projektdokumentatsiooni.

3

Detailplaneeringud

Koostame planeeringuid eelkõige objektidele, mille puhul võtame enda kanda ka edasise projekteerimise etapi. Planeeringulahendusega paralleelselt koostatud eskiisprojekt aitab mõista, millised reeglid kehtestatakse.

Tööd mälestistel

ja muinsuskaitsealadel

 

 

3

Ehitusuuringud

Selgitame välja objekti ehitusloo, ehitusetapid, kaardistame kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid. Hindame seisukorra ja anname väärtushinnangu edasiseks. Töö tulemusena selgub mida säilitada ja mida võib muuta.

3

Muinsuskaitse tegevuskava koostamine

Tegevuskava alusel tehakse töid mälestisel juhul, kui kavandatav tegevus ei vasta hooldus- ja remonttööde mõistele, kuid tööde iseloomust ja keerukusastmest lähtuvalt ehitusprojekti koostada pole vaja.

3

Muinsuskaitse eritingimused üld- ja detailplaneeringutele, projekteerimistingimustele

Eritingimused tuleb koostada, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd. Eritingimuste eesmärk on läbi kaaluda, et planeeritaval maa-alal kavandatavate muudatustega oleksid tagatud muinsuskaitseala või kinnismälestise säilimise ja kaitsevööndiga seatud eesmärgid.

3

Toetuste taotlemine

Toetuste taotlemine mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamiseks – selle hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks.